O biomase

Biomasa je definována jako veškerá hmota živočišného či rostlinného původu. V poslední době je velmi skloňovaným pojmem, protože na rozdíl od fosilních paliv ji lze obnovovat. Proto se řadí se k obnovitelným zdrojům energie na zemi.  

Nejčastěji se u nás využívá biomasa odpadní, např. rostlinný odpad ze zemědělské prvovýroby, z živočišné výroby, odpad z lesního hospodářství, dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu a komunální bioodpad. V této době je na vzestupu cílené pěstování biomasy na plantážích energetických dřevin. V našich klimatických podmínkách nejsou ale dosaženy většinou potřebné přírůstky biomasy a tak tento zdroj pro výrobu obnovitelné energie nebude patrně v naší zemi dlouhodobě využíván.

Naše společnost se specializuje na zpracování odpadu z lesního hospodářství a z dřevozpracujícího průmyslu. Veškerý lesní odpad, který není použit k výrobě řeziva či jiných produktů, štěpkujeme a dodáváme do elektráren a tepláren pro výrobu elektrické energie a tepla. Podobným způsobem zpracováváme také odpad z pil, tzn. piliny, krajiny, kůru a další pilařské zbytky. Energie vyrobená z tohoto materiálu je čistější než z klasického uhlí, protože při spalování biomasy se do vzduchu uvolňuje mnohem méně emisí kysličníku uhličitého a dalších plynů.

Spalování a zplyňování biomasy

Základní technologie zpracování pro pevnou biomasu je termochemická přeměna - spalování, zplyňování a pyrolýza.

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se používají stále více. Na první pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení.

Biomasa je velmi dobré palivo, protože podíl zplyňované části při spalování je velmi vysoký (u dřeva je 70 %, u slámy 80 %). Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Podmínkou dokonalého spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a dostatek prostoru pro to, aby všechny plyny dobře shořely a nestávalo se, že budou hořet až v komíně.

Výhřevnost biomasy

Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za stejných podmínek na 13 %.

Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kWh. V praxi však nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. Protože se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dřeva.

Výhody energetického využití biomasy

Biomasa je obnovitelný a levný zdroj energie. Vyznačuje se podstatně nižším obsahem uhlíku, než je tomu u fosilních paliv. Je jí dostatek všude kolem nás. A to zejména v lese, kde po těžbě dřeva zůstává klest – větve, a další těžební zbytky, jako jsou například pařezy, či poškozené části kmenů. Materiálu pro výrobu štěpky je mnoho i ve městech, a to zejména jako dřevní komunální odpad – prkna, trámy, staré rámy oken a dveří, dřevěný nábytek, palety, použité stavební dřevo, palety a další. Dnes mnoho tohoto materiálu stále ještě končí na skládkách komunálního odpadu. Likvidace komunálního dřevního odpadu, stavebního dřeva, starých trámů, prken, palet a dalšího dřevěného odpadu na dále využitelnou dřevní štěpku je jeden z hlavních úkolů dneška v odpadovém hospodářství.

Dřevní biomasu pro výrobu štěpky je možné cíleně pěstovat na tzv. výmladkových plantážích. K tomuto účelu se využívají „energetické dřeviny“, zejména rychle rostoucí (japonský) topol, pawlonie nebo vrba. Nabízíme rovněž zpracování dřevní hmoty z těchto výmladkových plantáží jako kompletní službu - od samotné těžby, přes zpracování, až po výkup finálního produktu.


MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKU?

required required

Kontakt

+420 702 294 510