Co je to lesní štěpka

Štěpka je rozsekaný dřevní materiál na malé kousky, které se dají následně využít pro výrobu elektrické energie nebo tepla.

Těžební zbytky, klest a pařezy, určené pro štěpkování se vyvážejí z vytěžených ploch na tzv. "odvozní místo", kde se tento materiál následně štěpkuje, současně nakládá do velkoobjemových nákladních automobilů a odváží na místo zpracování. 

Rozeznáváme několik druhů štpěky, podle jejího složení a použití. Štěpka vyrobená z těžebních zbytků se nazývá štěpka lesní, štěpka vyrobená ze dřeva bez příměsy kůry či jehličí je štěpka papírenská a je určena pro výrobu papíru. Štěpka vyráběná zpracováním pilařského odpadu, zejména krajin, je štěpka pilařská. 

Výrobní proces

Celý proces výroby štěpky, tzn. vyvážení, štěpkování a odvoz štěpky je nutno v závislosti na kvalitě produkovaného materiálu realizovat v co nejkratším možném termínu. Hlavním faktorem ovlivňujícím výrobu štěpky jsou klimatické podmínky, hustota sítě odvozních cest a jejich kvalita. Dále také kapacita vyvážecí mechanizace.

Mezi hlavní úskalí při výrobě lesní štěpky z lesní biomasy patří skutečnost, že ne všechny lokality, kde těžební zbytky vznikají, jsou vhodné pro naši specifickou mechanizaci. Štěpkovací stroje jsou těžké, odvozní soupravy dlouhé a s těmito faktory je nutné počítat ještě před samotným započetím prací na přípravě pro samotné štěpkování. Konkrétní lokality je nutné předem konzultovat s našimi obchodními zástupci pro eliminaci případných potíží.

Dále jsou také specifická místa, kde je lepší případné těžební zbytky ponechat z důvodu zabránění případným následným škodám, které mohou vzniknout při samotném výrobním procesu. Jedná se například o plochy s velkým podílem přirozeného zmlazení, neúnosné plochy díky velkému podmáčení, nebo lokality s nekvalitní sítí odvozních cest. Zde všude hrozí, že případné škody vzniklé samotnou výrobou štěpky výrazně převýší ekonomický přínos z jejího prodeje a tak je lepší takovéto lokality naší mechanizací pominout.

Dalším úskalím pro zpracování lesní štěpky je kvalita vyvezeného klestu – pokud neprovádíme těžbu dřeva a jeho následné vyvážení  sami, často se stává, že přes něj operátoři harvestorů, vyvážeček a nebo traktorů jezdí do té míry, že dojde k jeho výraznému rozlámání, případně zaježdění do bláta a podobně. To má za následek jeho velmišpatno kvalitu - výsledný  produkt je znečištěný, znehodnocený a nepoužitelný pro energetické využití. Výhodou je tedy jak pro nás, tak i pro majitele lesa - naše dodavatele kompletní  zajištění  služby těžby dřeva a úklidu těžebních zbytků naší firmou, tak říkajíc na klíč.


MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKU?

required required

Kontakt

+420 702 294 510